China  Portugal  croatia  Czech_Republic  Georgia  germany  United_Kingdom  greece  france  indonesia  italy  netherlands  poland  russian_federation  spain  turkey  Vietnam

POJĎME SI VYSVĚTLIT O CO SE JEDNÁ!

Co je biotopní akvárium?

Autor: Oleg Labutov

V uplynulých letech se biotopní akvária stávají stále populárnějšími. Milovníci exotických ryb, korýšů a vodních rostlin si vytvářejí své vlastní mini-ekosystémy přímo ve svých domovech. Velmi zručně kopírují přirozené prostředí a vytvářejí perfektní podmínky pro život všech obyvatel těchto ekosystémů. Pravidelně se ale mezi přívrženci biotopních akvárií objevují i případy nesprávného pochopení tohoto konceptu.

Abychom byli schopni opravdu správně pochopit, co pojem biotopní akvárium vlastně znamená, musíme se na chvíli ponořit do světa podvodních biotopů. Jen málokdo tuší, jak krásné podvodní biotopy ve skutečnosti jsou. Díky speciálním fotoaparátům a kamerám máme možnost obdivovat krásy podvodní krajiny a srovnávat je s těmi, které jsou nad hladinou.

Každým rokem ale dochází ke zničení tisíce biotopů na naší planetě a my tak riskujeme, že mnoho druhů podvodních organismů nebudeme už nikdy moci sledovat nejen v jejich přirozeném prostředí, ale i v akváriích. Naším úkolem je tak shromáždit co nejvíce dostupných informací a přispět k ochraně ohrožených biotopů. Od roku 2011 pořádáme soutěž o nejlepší návrh biotopního akvária „The Biotope Aquarium Design Contest“, která pomáhá přitáhnout pozornost nových akvaristů a seznámit je s problematikou vytváření optimálních podmínek k chovu akvarijních ryb. Této soutěže se můžete zúčastnit i vy a pomoci nám tak s naším průzkumem a shromažďováním důležitých informací pro další aktivity.

BIOTOP, OBLAST ROZŠÍŘENÍ A EKOSYSTÉM

Podívejme se nyní na nejdůležitější vědecké pojmy. Nemějte obavy, pokud některému z nich nebudete hned přesně rozumět. Později si vše vyjasníme. Vedle zábavy se tak dozvíte i něco nového a velmi poučného.

Oblast výskytu je teritorium, ve které najdeme různé druhy živých organismů. Může se jednat o několik různých biotopů.

Biotop je prostředí tvořené komplexními biotickými a abiotickými faktory pro specifickou biocenózu, tedy společenství živých organismů typické pro daný region. Biotop a biocenóza jsou součástí přirozeného ekosystému, který je charakteristický cirkulací látek.

Pojďme si tyto pojmy vysvětlit na konkrétním příkladu – vrubozubci pavím (Astronotus ocellatus). Oblastí výskytu tohoto druhu jsou jihoamerické řeky Amazonka, Orinoco, Oyapok a další. Tato ryba žije v různých biotopech. Každý z biotopů disponuje unikátními vlastnostmi. Něco mají ale všechny biotopy společné. Jsou to například místa s naplaveným dřevem či oblasti zakryté pobřežní vegetací, nejčastěji v říčkách a zátokách s pomalým proudem vody.

Popis k obrázkům: Ve vodním systému se může nacházet několik biotopů s různými podmínkami k životu a také různými společenstvími živých organismů. Například: 1. Biotop s velmi rychlým proudem chladné a bohatě okysličené vody. 2. Biotop okrajové části jezera, který je bohatý na naplavené dřevo a listy. Jedná se o prostředí s nízkou hodnotou pH. 3. Biotop v mělkých částech řeky s bahnitým dnem pokrytým vodními rostlinami. 4. Biotop s pískem a kamením. Prostředí s vysokou celkovou tvrdostí vody (GH).

Každý živočišný druh má určité preference, co se podmínek a prostředí k životu týče: typ substrátu, intenzita osvětlení, teplota vody, chemické složení vody, přísun potravy, přítomnost konkurenčních druhů, predátorů apod. Všechny tyto faktory tvoří biotop. Je třeba si ale uvědomit, že v přírodě se podmínky neustále mění. Biotop nemá žádné jasné hranice. Ke změně biotopu může dojít s klimatickými změnami nebo zásahem člověka. Některé druhy ryb migrují v rámci svých oblastí výskytu, žijí v různých biotopech a dostávají se do kontaktu s různými organismy. Dokonce i zástupci jednoho druhu mohou žít v různých prostředích, jsou-li například různého stáří.

Hovoříme-li tedy o přírodním biotopu, neměli bychom si představovat určitou oblast na mapě, ale spíše podmínky prostředí, ve kterém žijí určité organismy.

VYTVOŘENÍ PŘÍRODNÍHO BIOTOPU V AKVÁRIU

Jak by vlastně mělo akvárium vypadat? Z pohledu jeho obyvatel musí nabízet vhodné podmínky k životu. Z pohledu majitele pak musí být krásné a zajímavé. Toto pravidlo platí pro všechna domácí akvária, která plní dekorační funkci. Jaké jsou ale charakteristiky biotopního akvária?

Přírodní biotopy z různých koutů naší planety jsou domovem mnoha dekorativních druhů ryb. Každý takový biotop má své unikátní charakteristiky a je tvořen žijícími organismy, které jsou pro danou oblast typické. Již tisíce let se ryby a rostliny adaptují konkrétním podmínkám jejich prostředí.

Stejně jako přírodní ekosystémy i akvária tvoří vždy prostředí a žijící organismy. Naším úkolem tak je shromáždit co nejvíce informací o přírodním biotopu a vytvořit všechny nezbytné podmínky pro spokojený život ryb i rostlin.

Biotopní akvárium je člověkem vytvořený ekosystém v domácím nebo veřejném akváriu. Při vytváření takového akvária se vychází ze znalostí získaných zkoumáním přirozených biotopů. Jednotlivé prvky prostředí i samotní živočichové by se měli vybírat citlivě a seskupovat tak, jak je tomu i v přirozených biotopech, které běžně obývají.

Na první pohled mohou některá akvária působit jako biotop. Ve skutečnosti jím ale jsou jen z části. Pojďme si uvést některé příklady:

  1. Pro geografické akvárium* jsou živé organismy vybírány na základě jejich příslušnosti k dané oblasti, bez přihlédnutí ke konkrétnímu biotopu či podmínkám prostředí. Může se jednat například o akvárium pro velké druhy ryb z řeky Amazonka nebo akvárium pro cichlidy z jezera Tanganyika.
  2. Do ekologického akvária* se zase vodní organismy vybírají na základě podobných požadavků na podmínky prostředí. Opět se nepřihlíží k nějakému konkrétnímu biotopu. Může se jednat například o akvárium pro ryby preferující chladnou vodu a silný proud, nebo ryby vyhledávající úkryt mezi kameny, vyžadující vyšší obsah soli nebo vyšší celkovou či uhličitanovou tvrdost vody.
  3. V druhovém akváriu* se vytváří podmínky pro život konkrétních druhů ryb. Ani v tomto případě se nemusíte omezovat žádným specifickým biotopem. Může se tedy jednat například o akvárium s velkým množstvím větví a listů, které se stane domovem pro cichlidy Apistogramma agassizii.

*Tyto termíny nejsou v praxi obecně zavedené a mohou se později měnit.

KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ BIOTOPNÍHO AKVÁRIA

Akvárium je umělým ekosystémem, který je tvořen biotopem (prostředím) a biocenózou (živými organismy). Jejich výběr, kombinování a příslušnost k přirozenému biotopu se vyhodnocuje na základě následujících kritérií:

  1. 3af70778176d6c255f948e64c041d8ebVhodné prostředí. Dekorace i substrát, které jsou zvoleny při vytváření akvária, by měly vypadat stejně jako dekorace a substrát typické pro konkrétní biotop.
  2. Vhodné rostliny a živočichové. Druhy ryb, rostliny i korýši by měli být stejní, s jakými se můžeme setkat v daném biotopu. Mohou pocházet z divoké přírody nebo domácího chovu, ovšem jejich zabarvení musí být přirozené. Například druhy s uměle vyšlechtěným a tedy nepřirozeným zbarvením nejsou povolené. Do akvária mohou být vysazeny kosmopolitní i invazivní druhy. Jejich přítomnost ale musí být v popisu akvária vždy dostatečně zdůvodněna.
  3. Kvalita prostředí. Parametry dekorací, substrátu i jejich celkové uspořádání musí odpovídat potřebám živých organismů v akváriu. Nežádoucí je tedy například příliš velké množství tlejících listů, řas, skrýší pro cichlidy apod.
  4. Kvalita rostlin a živočichů. Ryby, rostliny i bezobratlí musí vypadat zdravě. Jejich množství musí být vyvážené a optimální s přihlédnutím k podmínkám v akváriu. Je povolena i přítomnost druhů, které fungují jako potrava. Jejich výběr a vysazení ale musí odpovídat přirozeným podmínkám daného biotopu a uvádí se / zdůvodňuje v popisu biotopního akvária.
  5. Uspořádání prvků prostředí. Dekorace a substrát musí představovat přirozené prostředí. Jejich uspořádání musí být provedeno tak, aby akvárium vzbuzovalo dojem přítomnosti v daném biotopu. Pohled do akvária by měl být harmonický jak z přírodního, tak i estetického hlediska.
  6. Uspořádání rostlin a živočichů. Ryby by se měly chovat přirozeně a obývat pro ně připravená místa a skrýše. Rostliny se musí vysazovat a růst tak, jak by tomu bylo v přírodě.

Chcete-li představit vaši práci v rámci soutěže o nejlepší návrh biotopního akvária (Biotope Aquarium Design Contest), musíte především správně pojmenovat a popsat vybraný biotop. Důležitá je také kvalita fotografií, které nám zašlete. Skryjte prosím veškeré technické vybavení a důkladně očistěte stěny akvária. Na vaší hlavní fotografii by měly být k vidění všechny uvedené druhy ryb společně. Výrazně tak můžete zvýšit vaše šance na úspěch v soutěži.

Koncept, který je popsán v tomto článku, bude každoročně přezkoumáván a může být ještě upraven. Jsme samozřejmě otevřeni jakékoli spolupráci a rádi uvítáme do našeho týmu každého nadšence, který se bude chtít věnovat vytváření biotopních akvárií. Budete-li mít nějaké nápady či připomínky, pište na e-mail: contact@biotope-aquarium.info.

Oleg Labutov

Autor článku a fotografií


Sergei Anikin

Autor obrázků a anglického překladu


Petr Jasanský

Autor českého překladu