Reglement

Welkom op de pagina met het wedstrijdreglement!

Door deel te nemen aan deze wedstrijd help je miljoenen aquarianen van over de hele wereld aan informatie over natuurlijke zoetwaterhabitats, ben je een bron van inspiratie door de schoonheid van biotoopaquaria en maak je de mensen attent op de ecologische problemen in deze kwetsbare ecosystemen. Samen gaan we door op deze belangrijke ingeslagen weg!
Als er vragen zijn over het reglement, aarzel dan niet om deze te versturen naar contact@biotope-aquarium.info

Kort wedstrijdreglement

 • 1 - 31 oktober: we ontvangen de inschrijvingen en de noodzakelijke informatie over de aquaria van de deelnemers.
 • 1 - 4 november: we verwerken de data en publiceren informatie op onze website. Dit is de laatste mogelijkheid om vergissingen te corrigeren.
 • 5 - 15 november: de jury evalueert de inschrijvingen volgens de beschreven criteria.
 • 16 - 19 november: evaluaties en commentaren van de jury worden verwerkt.
 • 20 november: de resultaten van de wedstrijd worden gepubliceerd.
 • Wie kan deelnemen aan deze wedstrijd?

  Iedereen kan deelnemen aan deze wedstrijd, los van afkomst, nationaliteit en woonplaats. Het reglement is hetzelfde voor iedereen. Elke deelnemer kan maximaal met 5 biotoopaquaria deelnemen

  Belangrijke informatie voor deelname aan de wedstrijd

  Biotoop titel: maximaal 10 woorden

  Het aquarium moet een kopie van een natuurlijke biotoop zijn. De titel moet volgende elementen bevatten: naam van het waterlichaam, ligging, land. Bijvoorbeeld: Lake Chad. South Beach, near the village of Sangria. Chad

  Biotoop-omschrijving: niet minder dan 100 woorden

  Het biotoopaquarium is gebaseerd op een natuurlijk habitat, dus moet je een beschrijving toevoegen van 100 – 300 woorden. Volgende zaken kunnen er in worden opgenomen: details over het onderwaterlandschap, kleur van de ondergrond, stenen, hout. Benoem organismen die niet gebruikt werden in het aquarium, maar wel het lokale ecosysteem mee beïnvloeden. Je kan eveneens dieper ingaan op de hydrologische en ecologische karakteristieken van het waterlichaam en informatie delen over de mogelijke bedreigingen binnen het systeem

  Lijst van aquatische organismen die in het aquarium gebruikt worden

  In jouw biotoopaquarium mogen enkel aquatische organismen gebruikt worden die in dit natuurlijk habitat voorkomen. Gelieve de correcte Latijnse benamingen van vissen, planten en invertebraten mee te geven. Cosmopolitische en invasieve soorten zijn enkel toegestaan als dit duidelijk omschreven wordt in de biotoopbeschrijving en (cosmopolitan / invasive species) tussen haakjes wordt geschreven na de Latijnse naam. Alle aquatische organismen die vermeld worden moeten zichtbaar zijn op de foto’s.

  Informatiebronnen

  Gelieve de bronnen te vermelden die geconsulteerd werden bij de studie van de gekozen biotoop. Boeken: titel, auteur; Artikel: titel, auteur, uitgave of een link naar het artikel; video: titel en link; pagina’s op sociale netwerken: auteur of groepsnaam en link; persoonlijke studie van het biotoop in de natuur; kopie van een ander aquarium: informatie over de auteur. Indien mogelijk, deel dan zoveel mogelijk informatie. Dit stelt de jury in staat om een meer accurate evaluatie van het aquarium te maken.

  Aquarium foto’s

  Hoge kwaliteitsfoto’s zijn bij de belangrijkste onderdelen om succesvol deel te nemen aan deze wedstrijd. Je mag tot 6 foto’s uploaden naar je deelnemingsformulier in een resolutie van minstens 2000 pixels (langste zijde) in JPEG-formaat. De maximale bestandsgrootte is 10 MB. Onduidelijke foto’s of foto’s met makkelijk te herkennen fouten zijn niet toegestaan. De auteur kan de originele foto’s (1) knippen ter hoogte van de voorzijde van het aquarium (2) als er planten boven water in zitten. AANDACHT! De juryleden zullen enkel het onderwatergedeelte evalueren (3) Het bovenwatergedeelte kan enkel bijdragen tot de algemene indruk van het aquarium. Het Organisatiecomité kan je foto herknippen als niet voldaan wordt aan de vereisten. Bijkomende tekeningen en kopiëren van delen van de foto zijn niet toegestaan! Als het Organisatiecomité of de jury vermoeden dat de foto bewerkt is, zal de deelnemer onmiddellijk gediskwalificeerd worden. Kleur en witbalanscorrectie zijn enkel toegestaan om tekorten in de foto te compenseren.
  Crop

  Aquarium video

  Een deelnemer kan een video maken van het aquarium. Stemmen en andere zaken die de identiteit van de auteur kunnen onthullen, worden niet toegelaten. Zend de link om jouw video te downloaden naar contact@biotope-aquarium.info vóór de deadline. Je video zal gepost worden op het YouTube-kanaal van de wedstrijd. De jury kan door het zien van een video een betere inschatting maken van het aquarium.

  Bevestiging auteurschap

  We aanvaarden enkel foto’s van bestaande aquaria op het moment van deelname. Om je auteurschap te bevestigen, gelieve een foto van jouw aquarium te maken met een papier “Biotope Aquarium Design Contest 2016” op geschreven. Deze foto is enkel voor de organisatoren van de wedstrijd en zal niet gepubliceerd worden. We vragen eveneens aan de deelnemers om enkel foto’s op te zenden die nog niet werden gebruikt in andere wedstrijden.
  5_23